NGO ชื่อนี้เป็นชื่อที่เรามักได้ยินกันอยู่บ่อยๆ แต่หลายๆ คนรู้หรือไม่ว่า "NGO คือ อะไร ?" หลายก็คงรู้และอีกหลายคนก็คงไม่รู้ว่า ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับชื่อนี้กันดีกว่า

NGO คือ อะไร ?

NGO คือ อะไร ?

NGO ย่อมาจาก Non-government Organizations หมายถึง องค์กรพัฒนาเอกชน ชื่อนี้เป็นชื่อที่รู้จักกันทั่วไปและเป็นชื่อที่นิยมเรียกกันในประเทศไทย ส่วนสหรัฐอเมริกาจะเรียกกันว่า Public Voluntary Organizations (PVO) หมายถึง องค์กรสาธารณประโยชน์ ดังนั้นถ้าหากถามว่า "NGO คือ อะไร ?" ก็คงจะต้องตอบกันแบบตรงๆ ก่อนว่า "NGO คือ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์" แล้ว NGO หรือองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์เค้าทำอะไรกัน

อย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ในข้างต้นว่า "NGO คือ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์" ดังนั้นสิ่งที่ NGO ทำกัน ก็คือการทำเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือทำเพื่อประโยชน์ของทุกๆ คนนั้นเอง แล้วมีเรื่องอะไรบ้างที่ NGO ทำกัน ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องหรือมีแทบทุกเรื่องเลยทีเดียว อย่างเช่น การพัฒนาชนบท, การพัฒนาชุมชนเมือง, การพัฒนาเด็ก, การพัฒนาสตรี, สิทธิเด็ก, สิทธิสตรี, สิทธิแรงงาน, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ดูแลสุขภาพ และอีกหลายๆ เรื่องที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถทำได้หรือทำได้ยาก เนื่องจากข้อจำกัดอะไรหลายๆ อย่าง


NGO เป็นองค์กรที่มักจดทะเบียบเป็นสมาคม มูลนิธิหรือนิติบุคคลอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ ในบางประเทศก็อาจจะไม่มีการจดทะเบียบองค์กร ซึ่งถ้าหากไม่ได้จดทะเบียนองค์กร การดำเนินงานของกลุ่มก็จะเป็นไปในลักษณะงานเล็กๆ ส่วนที่เป็นองค์กรจดทะเบียนหรือนิติบุคคล ก็จะสามารถดำเนินในระดับที่ใหญขึ้นได้ เพราะกฎหมายเอื้ออำนวย

NGO เป็นองค์กรหรือกลุ่มที่มีอยู่ในทุกประเทศ ยิ่งประเทศที่พัฒนามากๆ องค์กรเหล่านี้ก็จะมีมากและขนาดใหญ่ขึ้นด้วย เพราะมันแสดงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนสังคมที่ชัดเจนและยอดเยี่ยมที่สุด โดยเฉพาะกับประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตย

องค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร เป็นงานที่ต้องเสียสละและทำด้วยชีวิตจิตใจ ไม่มีผลตอบแทน ดังนั้นกลุ่มคนที่เข้ามาทำงานนี้จึงประกอบไปด้วยคนหลากหลายอาชีพ หลากหลายชนชั้น อาทิ หมอ, ครู, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, นักศีกษาและเยาวชน


หน้าที่หรืองานที่สำคัญอีกอย่างของ NGO ก็คือ การรวมตัวของภาคประชาชนเพื่อต่อรองหรือคานอำนาจกับรัฐบาลของประเทศหรือองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะกับรัฐบาล NGO จะคอยสอดส่องและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐให้เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง

เขียนและเรียบเรียงโดย
GotenSum