CEO

CEO คำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บริษัทขนาดใหญ่ของโลก แล้ว "CEO คือ อะไร ?" คงเป็นคำถามที่หลายคนคงอยากจะรู้คำตอบ ถ้าอยากรู้ติดตามอ่านที่ย่อหน้าต่อไปได้เลยครับ

CEO ย่อมาจาก Chief Executive Officer เป็นชื่อของตำแหน่งสูงสุดในองค์กรหรือบริษัท หรือ ชื่อที่ใช้เรียกผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือบริษัทที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย ในสหรัฐอเมริกามักจะใช้คำนี้กับทุกๆ องค์กรในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชน (บริษัท) ส่วนสหราชอาณาจักรและประเทศในเครือจักรภพมักใช้คำนี้เพื่อเรียกหัวหน้าผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานสาธารณะ และเรียกผู้บริหารสูงสุดของบริษัทส่วนบุคคลว่า "Managing Director หรือ MD" ซึ่งหมายถึง "ผู้จัดการใหญ่ หรือ ผู้อำนวยการ" กันเป็นส่วนมาก

CEO คือ ผู้บริหารเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำองค์กรหรือบริษัทไปสู่วิสัยทัศน์ (vision) ที่ได้มโน (O_O) เอาไว้ ซึ่งต้องทำตามพันธกิจ (mission) นโยบาย (policy) และแผนงานต่างๆ ที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตำแหน่งนี้มักได้มาจากการความเห็นชอบของบอร์ดบริหารหรือบอร์ดใหญ่ โดยดูจากความสามารถที่ประจักษ์เป็นหลัก

สตีฟ จ็อบ ผู้ก่อตั้งและ CEO ผู้วางยุทธศาสตร์ให้กับ Apple

ประเทศไทยได้มีการใช้คำๆ นี้เรียกผู้บริหารสูงสุดกันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ปี 2544 โดยได้นำคำนี้มาใช้กับทุกๆ องค์กรภายในประเทศ โดยเฉพาะกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมายว่า ให้หน่วยงานของรัฐในจังหวัดต่างๆ มีการบริหารจัดการอย่างมียุทธศาสตร์ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานเหมือนเป็น "CEO" ทำหน้าที่วางยุทธศาสตร์ขึ้นมาเองและบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางเอาไว้ ไม่ใช่รอนโยบายจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

ตำแหน่ง CEO ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการในยุคปัจจุบัน เพราะหากการบริหารจัดการในยุคนี้ไร้ซึ่งยุทธศาสตร์และกลยุทธ์จากผู้บริหารสูงสุดแล้ว ก็จะเป็นเรื่องยากยิ่งที่องค์กรหรือบริษัทจะสามารถพัฒนาเพื่อแข่งขันในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้

เขียนและเรียบเรียงโดย
GotenSum