อาเซียน

อาเซียน หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ควรรู้โดยเฉพาะในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องบางเรื่องก็เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบางคน และสำหรับนักเรียนหรือเด็กๆ ทั้งหลาย เรื่องราวเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นความรู้เบื้องต้นที่จะต้องรู้เอาไว้บ้าง เพราะอาจจะต้องใช้ในการเรียนหนังสือ โดยเฉพาะในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาดูกันเลยดีกว่า..ว่ามีอะไรบ้าง ?

1. ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจากอะไร ? และแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร ?

ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก "Association of Southeast Asian Nations" ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

2. อาเซียน เริ่มก่อตั้งเมื่อใด ? และมีประเทศที่ร่วมก่อตั้งทั้งหมดกี่ประเทศ ? ประเทศอะไรบ้าง ?

อาเซียนเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1963) ซึ่งมีประเทศที่ร่วมก่อตั้งด้วยกันทั้งหมด 5 ประเทศ ประกอบไปด้วยประเทศดังต่อไปนี้
 1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 2. สหพันธรัฐมาเลเซีย
 3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 4. สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
 5. ราชอาณาจักรไทย

3. ปัจจุบันประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ? ประเทศอะไรบ้าง ?

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ประกอบไปด้วยประเทศดังต่อไปนี้
 1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 2. สหพันธรัฐมาเลเซีย
 3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 4. สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ
 5. ราชอาณาจักรไทย
 6. บรูไนดารุสสลาม
 7. ราชอาณาจักรกัมพูชา
 8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 9. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
 10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

4. ASEAN + 3 ประกอบไปด้วยประเทศใดบ้าง ?

กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และ (1) จีน (2) เกาหลีใต้ (3) ญี่ปุ่น

5. ASEAN + 6 ประกอบไปด้วยประเทศใดบ้าง ?

กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และ (1) จีน (2) เกาหลีใต้ (3) ญี่ปุ่น (4) ออสเตรเลีย (5) อินเดีย (ุ6) นิวซีแลนด์

6. คำขวัญ ASEAN (อาเซียน) มีว่าอย่างไร ?

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)

7. ใครคือเลขาธิการอาเซียน คนปัจจุบัน ?

เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คือ นาย เล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) ชาวเวียดนาม

8. สัญลักษณ์อาเซียนสื่อความหมายอะไรบ้าง ?

รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้ำเงิน รวงข้าว 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 • สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
 • สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
 • สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

9. สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือด้านใดบ้าง

 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10. สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ใด

สำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

11. อาเซียนตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุประชาคมอาเซียน เมื่อใด ?

อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะบรรลุประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

12. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ อะไร ?

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญของประชาคมอาเซียน ที่วางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) และเพื่อให้องค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคมีประสิทธิภาพ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกติกาการทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

13. วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายการทำงานได้อย่างเสรีในประชาคมอาเซียนมีกี่วิชาชีพ อะไรบ้าง ?

วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานหรือการทำงานได้อย่างเสรีในกลุ่มประชาคมอาเซียนมีทั้งหมด 7 วิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี วิศวกร พยาบาล สถาปนิก และนักสำรวจ

เขียนและเรียบเรียงข้อมูลโดย
GotenSum | บล็อกสารพัดเรื่อง